Villkor

juni 2022

Punkt 1: Tillämplighet, ingående av avtal

(1) Internetport Sweden AB GmbH, (nedan kallat "Provider”) erbjuder tjänster i synnerhet via sin onlinebutik på https://internetport.com och via kundportalen integrerad i onlinebutiken (kallas både onlinebutiken och kundportalen nedan som "Online Shop").

(2) Dessa allmänna villkor gäller för alla avtal som ingås mellan leverantören och kunden via onlinebutiken samt för alla avtal för vilka tillämpligheten av dessa allmänna avtal har överenskommits mellan parterna på annat sätt än via onlinebutiken.

(3) Eventuella avvikande, överträdande eller kompletterande villkor för en kund kommer inte att bli en del av avtalet om inte detta uttryckligen har överenskommits skriftligen. Detsamma kommer att gälla även om tjänsten utförs med vetskapen om att detta strider mot motsvarande GTCs hos kunden.

(4) Om kunden är ett företag gäller följande: De nuvarande allmänna avtalsvillkoren kommer också att gälla för alla framtida avtalsrelationer mellan leverantören och kunden, även om ingen separat, förnyad hänvisning till avtalsvillkoren uttryckligen har gjorts.

(5) Genom att klicka på knappen "Beställ & Betala" i nätbutiken lämnar kunden ett bindande köperbjudande. Direkt efter att ha lämnat nämnda köperbjudande kommer kunden att få ett e-postmeddelande som bekräftar mottagandet av beställningen. Orderbekräftelsen innebär dock ännu inte att acceptera erbjudandet om köp. Snarare kommer avtalet inte till stånd förrän kunden får ytterligare ett e-postmeddelande med åtkomstdata för den beställda tjänsten.

(6) Avtal ingås på svenska eller engelska.

 

Klausul 2: Leverantörens tjänster

(1) Omfattningen av Leverantörens huvudsakliga tjänsteförpliktelser framgår av tjänstebeskrivningen i Online Shop.

(2) Kunden kan välja bland serverplatserna som visas i onlinebutiken eller överlåta valet till leverantören. Om serverplatsen "Europeiska unionen" inte är den som valts, kommer kunden att ha möjlighet att komma överens om EU-standardavtalsklausuler med leverantören, tillsammans med ett avtal om databehandling på uppdrag av en registeransvarig.

(3) Om inte annat uttryckligen överenskommits har Leverantören rätt att även få de tjänster som den är skyldig enligt avtalet levererade av tekniskt kvalificerad intern personal och/eller av tredje part. I den mån ett aktivt samarbete från kundens sida krävs – t.ex. när ett webbutrymmespaket eller annan data lagrad på Leverantörens servrar ska överföras till en annan server – ska kunden samarbeta i enlighet med Leverantörens instruktioner inom en rimlig, förutbestämd tidsfrist .

Leverantören är fri att vederbörligen anpassa sina tjänster för att återspegla tekniska framsteg och/eller en förändrad rättslig miljö, som kan inträffa när som helst, förutsatt att detta inte orsakar en brist i den överenskomna omfattningen och kvaliteten på den avtalsmässigt skyldiga tjänsten. Detta inkluderar att lägga ut tjänsterna till ett annat datacenter inom den serverplats som valts av kunden eller – om valet har lämnats upp till Leverantören – till någon annan serverplats som drivs av Leverantören.

(5) Om den avtalade tjänsten även inkluderar tillhandahållande av dedikerade servrar, kommer kunden endast att ha rätt att använda en enhet som har de funktioner som anges i den beställda produktkategorin. Leverantören bestämmer, efter eget gottfinnande, den specifika hårdvaran och funktionerna i den beställda produktkategorin. I den mån kunden i detta sammanhang ska förses med en eller flera fasta IP-adresser förbehåller sig Leverantören rätten att ändra den/de IP-adresser som ställs till kundens förfogande om detta blir nödvändigt av tekniska eller juridiska skäl. Leverantören kommer att meddela kunden om sådana ändringar, och specifikt om eventuella ändringar som görs av IP-adresserna.

(6) Leverantören är endast skyldig att säkerhetskopiera data om och i den mån detta uttryckligen anges i tjänstebeskrivningen.

(7) Om Leverantören levererar tilläggstjänster utan att ta ut en motsvarande ersättning, har kunden inget anspråk på sådana tjänster. Leverantören har rätt att upphöra med att tillhandahålla sådana tjänster som tidigare tillhandahållits utan kostnad, att modifiera dem eller göra dem avgiftsbelagda efter en rimlig period. Leverantören kommer att meddela kunden i god tid i förväg om ett sådant upphörande, ändring eller utsättning av avgift.

(8) Leverantörens skyldighet att tillhandahålla teknisk support till kunden är begränsad till vad som har avtalats. Leverantören erbjuder inga ytterligare kostnadsfria supporttjänster till kunden. Leverantören tillhandahåller ingen direkt support till kundens kunder, såvida inte annat skriftligen överenskommits.

Punkt 3: Kundens skyldigheter

(1) När avtalet ingås ska kunden meddela Leverantören följande uppgifter:

  • Namn och postadress, e-postadress och telefonnummer till kunden, oavsett om kunden kvalificerar sig som konsument eller företag; momsregistreringsnummer (om det finns); namnet på kontaktpersonen (för ett företag).
  • Namn, postadress, e-postadress, telefon- och faxnummer till den tekniska kontaktpersonen för varje beställd domän.
  • Namn, postadress, e-postadress, telefon- och faxnummer till den administrativa kontaktpersonen för varje beställd domän.
  • Dessutom, om kunden tillhandahåller egna namnservrar: IP-adresserna för de primära och sekundära namnservrarna, inklusive namnen på nämnda servrar.

(2) Kunden garanterar att de uppgifter som kommuniceras till Leverantören är korrekta och fullständiga. Detta gäller särskilt förklaringen om kundens ställning som konsument eller företag. Leverantören meddelar härmed uttryckligen att om denna information visar sig vara felaktig kan detta utlösa juridiska konsekvenser såsom skadeståndsanspråk.

(3) Kunden förbinder sig att utan onödigt dröjsmål underrätta Leverantören om eventuella ändringar i de kommunicerade uppgifterna och att bekräfta dessa uppgifter inom sju 
(7) dagar efter mottagandet av en legitim och motiverad datarelaterad förfrågan från leverantören.

 Kunden är skyldig att regelbundet säkerhetskopiera relevant information. Detta gäller även om kunden har avtalat särskilda reservåtgärder med Leverantören.

Punkt 4: Betalningsvillkor

(1) Förfallodatum för ersättningsbelopp beror på tjänsten i fråga och på respektive avtalsvillkor. Om kunden väljer en avtalsperiod på en månad för servertjänster, förfaller totalpriset omedelbart. Om en avtalsperiod på tre, sex eller tolv månader väljs, kommer betalningarna att följa en avbetalningsplan som specificeras under beställningsprocessen. Den första delbetalningen förfaller omedelbart. Var och en av de efterföljande delbetalningarna kommer att förfalla den första i respektive månad. Vid domän- och webbutrymmespaket förfaller totalpriset omedelbart. Om kundens vanliga vistelseort är belägen utanför Sverige, förfaller betalning för alla tjänster från Leverantören omedelbart.

(2) Kunden kan välja att göra betalning via banköverföring, kreditkort, PayPal eller Skrill. För betalningar inom EU kan kunden även använda sig av SEPA autogiro. Autogiroförfarandet får dock inte användas för den första betalningen av en kund som inte tidigare beställt tjänster via Onlineshoppen.

(3) Betalning kan göras i någon av de valutor som anges i onlinebutiken. Kunden har inte rätt att ändra den valuta som valts vid kontraktets början under avtalsperioden.

 Förutom vid banköverföringar kommer det skyldiga beloppet att debiteras mot det valda betalningsmedlet på tillämplig förfallodag.

(5) Leverantören kommer att kreditera alla pengar som är skyldiga till samma konto eller betalningsmedel som användes av kunden.

(6) För SEPA-autogiroförfaranden samtycker kunden till att föranmälan förkortas till en dag.

(7) Leverantören kan göra sin avtalsenliga tjänst beroende av betalning av hela det totala priset eller, om delbetalning har avtalats, av betalning av den första delbetalningen.

(8) I den mån Leverantören har fått i uppdrag av kunden att tillhandahålla tjänster som går utöver de uppgifter och skyldigheter som anges i nuvarande GTCs och i tjänstebeskrivningen (t.ex. programvarukonfigurationer, korrigering av buggar eller problem som inte orsakats av Leverantören, etc.) Leverantören kommer att ha rätt till lämplig ersättning i enlighet med respektive gällande prislista.

(9) Leverantören är fri att när som helst anpassa sina priser till marknadsutvecklingen. Varje prishöjning kräver samtycke från kunden. Ett sådant samtycke anses lämnat om kunden underlåter att göra invändning mot prishöjningen inom fyra veckor från det att han fått besked om ändringen. Leverantören förbinder sig att i ändringsanmälan inkludera ett meddelande som ger kunden råd om de rättsliga konsekvenserna av att inte göra en invändning.

(10) I händelse av en förändring av den lagstadgade omsättningsskatten, respektive i dess beräkningsmetod, kommer Leverantören att ha rätt att justera sina ersättningsbelopp i enlighet därmed.

(11) I händelse av avvisade autogiro eller betalningsåterföringar som kunden är ansvarig för, kommer Leverantören att ta ut en sanktionsavgift i enlighet med sin respektive gällande prislista, såvida inte kunden kan visa att den faktiska skadan antingen var icke- existerande eller betydligt lägre än vad som påstås.

(12) Om kunden misslyckas med en betalning har Leverantören rätt att avbryta avtalet för tjänster tills det eftersatta beloppet har betalats. Avstängningen ger även leverantören rätt att omfördela alla tjänster som är kostnadskrävande för leverantören och som användes fram till den tidpunkten av den försumliga kunden. I detta fall kan en förlust av data inte uteslutas, till exempel när en server omtilldelas till nya kunder. Om en server, respektive webbutrymmespaket, återaktiveras, förfaller engångsavgifter enligt respektive gällande prislista.

(13) Leverantören har rätt att begära en SCHUFA-rapport om kundens adress om och så länge kunden inte betalar ett större än försumbart belopp och om kunden har underlåtit att meddela Leverantören en adressändring i strid med kundens skyldigheter att samarbeta i enlighet med paragraf 3 i dessa allmänna avtal, eller om berättigade tvivel uppstår om kundens kreditvärdighet. I sådana fall kommer kunden att debiteras för de kostnader som Leverantören ådrar sig för varje berättigat begärd SCHUFA-rapport på kundens adress. Kunden ansvarar dock inte för dessa kostnader, respektive för deras fulla belopp, om kunden kan visa att den faktiska skada som leverantören åsamkats var obefintlig eller väsentligt lägre än det kostnadsbelopp som yrkades.

(14) I den mån ett avtal som ingåtts med kunden inte medför någon skyldighet att göra förskottsbetalning eller i den mån Leverantören tillhandahåller andra avgiftsbelagda tjänster som inte omfattas av ovanstående bestämmelser, då alla ersättningsbelopp (plus omsättningsskatt enligt lagstadgad kurs) förfaller utan avdrag fjorton (14) dagar efter fakturadatum.

Punkt 5: Avtalsvillkor, återkallelse och uppsägning

(1) I den mån inga avvikande bestämmelser har avtalats kommer alla avtal som ingås mellan kunden och Leverantören att ha en initial löptid på antingen en, tre, sex eller tolv månader, beroende på vilken löptid kunden väljer. Utan hinder av det föregående kommer den initiala perioden för beställningen av en domän eller ett webbutrymmespaket alltid vara 12 månader. Den inledande perioden börjar när åtkomstdata för den valda tjänsten görs tillgänglig. Avtalsperioden kommer att förlängas med ytterligare en period motsvarande den som valts för den initiala perioden ("Förlängningsperioden"), så länge som ingen av parterna har förklarat uppsägning med iakttagande av en uppsägningstid på fyra veckor till slutet av den initiala perioden eller en förlängningsperiod. Under innevarande månad kan uppsägning ske tidigast i slutet av månaden.

(2) Kunden måste förklara uppsägning genom att logga in på kundkontot (https://portal.internetport.com) eller med hjälp av en textdeklaration (t.ex. via fax eller e-post).

(3) Varje part förbehåller sig rätten att säga upp av goda skäl. Särskilt goda skäl anses föreligga om kunden, trots att han har fått en betalningspåminnelse, förblir i försummelse med en kardinal betalningsförpliktelse eller bryter mot bestämmelserna i punkterna 3, 4, 6 eller 7.

Uppsägning av avtal som ingåtts mellan leverantören och kunden kommer inte att ha någon effekt på registreringen av en internetdomän eller på motsvarande avtal som ingåtts med registreringsorganisationen. I den mån kunden önskar häva registreringsavtalet måste kunden göra en uttrycklig förklaring om detta gentemot Leverantören (se punkt 8).

(5) Konsumenter har rätt att frånträda sin deklarerade avsikt att ingå ett avtal inom fjorton (14) dagar utan att behöva ange skäl. Du hittar ytterligare information om din ångerrätt här: https://internetport.com/en/legal/right-of-withdrawal/. Ångerrätten gäller inte för företag.

Klausul 6: Tredje parts rättigheter

(1) Kunden garanterar uttryckligen att tillhandahållandet eller publiceringen av innehållet som kunden laddar upp och/eller av de webbplatser som skapas för kundens räkning av leverantören i enlighet med kundens instruktioner inte strider mot tysk lag eller eventuellt avvikande lagar i det land där kundens registrerade säte är belägen, särskilt inklusive upphovsrättslagar, dataskyddslagar och lagar som reglerar illojal konkurrens. Kunden garanterar vidare att innehållet som tillhandahålls eller publiceras inte bryter mot allmän moral, inte innehåller pornografiskt eller obscent material, inte hetsar till rashat, inte kränker mänsklig värdighet, inte äventyrar barn eller ungdomar och inte är förolämpande eller diskriminerande. Detta gäller även tredje parts webbplatser till vilka kunden installerar en länk, har en länk installerad eller tolererar en länk.

(2) Om leverantören tar emot ett klagomål från en tredje part som hävdar att innehåll på en kunds webbplats gör intrång i tredje parts rättigheter, och om klagomålet är tillräckligt specifikt för att tillåta att det påstådda intrånget kan bekräftas enbart på grundval av tredje parts påståenden – dvs utan en grundlig juridisk och saklig utvärdering – kommer Leverantören att vidarebefordra tredje parts klagomål utan onödigt dröjsmål till kunden, som ska lämna ett ställningstagande. Leverantören kommer att ge kunden en rimlig tidsfrist för att ange ett sådant ställningstagande. Om inget ställningstagande görs inom denna tidsfrist, har leverantören rätt att anta att klagomålet från tredje part är berättigat och har rätt att radera innehållet som ger upphov till klagomålet, blockera webbutrymmespaket eller server eller att utesluta dem från åtkomst på något annat lämpligt sätt. Om kunden på ett motiverat sätt ifrågasätter klagomålet och om detta ger upphov till berättigade tvivel, kommer Leverantören att informera tredje part om detta och, om Leverantören anser att detta är lämpligt, kommer att begära bevis för att bevisa den påstådda överträdelsen av rättigheter. Om den tredje parten inte tar ställning som svar eller om den tredje parten underlåter att tillhandahålla några nödvändiga bevis, kommer Leverantören att anta att klagomålet från tredje part är ogrundat. Om tredje part utfärdar en ståndpunktsförklaring som visar ett intrång i dess rättigheter eller om tredje part tillhandahåller bevis för ett sådant intrång, även med hänsyn till eventuella befriande uttalanden från kunden, kommer Leverantören att ha rätt att radera innehållet som ger upphov till klagomålet, blockera webbutrymmespaket eller server eller att utesluta dem från åtkomst på något annat lämpligt sätt. Kundens betalningsförpliktelser förblir opåverkade i detta fall.

(3) De föregående styckena gäller i enlighet med detta för alla andra tjänster som erbjuds av leverantören och som gör det möjligt för kunden att publicera data av vilket slag som helst.

Klausul 7: Industriell äganderätt; upphovsrätt

(1) Det är uttryckligen överenskommet att alla rättigheter till leverantörens tjänster som tillhandahålls under avtalsperioden, nämligen programvara, know-how, varumärken eller andra skyddade rättigheter kommer att behållas i sin helhet av leverantören. Under loppet av avtalsperioden åtnjuter kunden en icke-exklusiv, icke-överlåtbar, icke-underlicenserbar användningsrätt till de avtalsmässigt överenskomna tjänsterna. Detta gäller även i det fall kundspecifika anpassningar har gjorts.

(2) I den mån kontraktsmässigt överenskomna tjänster endast kan användas med förbehåll för tredje parts industriella äganderätt eller upphovsrätt, kommer de relevanta tredjepartsvillkoren alltid att ha kompletterande effekt. Detta gäller även programvara med öppen källkod, vars villkor kommer att meddelas kunden av Leverantören på begäran.

Klausul 8: Internetdomäner

(1) I den mån omfattningen av leverantörens tjänster omfattar upphandling eller administration av en internetdomän, fungerar leverantören endast som mellanhand gentemot respektive organisation som är ansvarig för att utfärda domänen ("Registreringsorganisationen"). Från sådana avtal mellan kunden och registreringsorganisationen är endast kunden berättigad och skyldig. I sådana fall kommer alla villkor och villkor på plats med respektive registreringsorganisation likaså att bli en del av avtalet utan att ett separat avtal behöver ingås.

(2) Leverantören har inget inflytande på domänutgivningsprocessen. Leverantören kan således inte på något sätt garantera att de domäner som efterfrågas för kundens räkning och delegeras till kunden kommer att vara fria från tredje parts rättigheter, att de kommer att vara unika eller att de kommer att existera på ett varaktigt sätt. Detta gäller även underdomäner utfärdade under Leverantörens domän.

(3) Om kunden uppmanas att överlämna en internetdomän av en tredje part eftersom den påstås göra intrång i tredje parts rättigheter, måste kunden meddela leverantören utan onödigt dröjsmål. I sådana fall kommer leverantören att ha rätt att överlämna internetdomänen för kundens räkning om kravet på överlämnande är motiverat.

Om kunden önskar säga upp registreringsavtalet för en domän ska kunden skriftligen meddela Leverantören detta minst tre månader innan registreringsavtalets utgång. Underlåtenhet att meddela detta innebär att registreringsavtalet fortsätter att gälla i enlighet med Registreringsorganisationens bestämmelser.

(5) Om avtalsförhållandet med Leverantören avbryts på vilken grund som helst, kommer kunden att vara skyldig att genomföra en domänbyte i tid. Om detta inte görs, kommer leverantören att vara fri att överföra administrationen av domänen till registreringsorganisationen, förutsatt att den samtycker; alternativt kan Leverantören be kunden om ett ställningstagande i frågan och, om inget sådant uttalande tas emot, kan den frigöra domänen.

Punkt 9: Otillåtna former av användning

(1) Följande gäller för webbutrymmespaket: Kunden är skyldig att strukturera internetwebbplatsen för att förhindra överbelastning av servern, t.ex. av CGI-skript/PHPs-skript, som kräver omfattande datorkraft och en oproportionerlig volym arbetsminne . "Överbelastning" betyder användning av ovannämnda resurser som är så intensiv att den orsakar ett märkbart och betydande avbrott, eller till och med haveri, i driften av en server hos leverantören. Leverantören kommer att ha rätt att begränsa resurserna på motsvarande sätt för webbplatser som inte uppfyller ovan nämnda krav.

(2) Om inte annat avtalats är följande typer av innehåll uttryckligen förbjudna:

  • Spamning av e-post eller webbsidor som är associerade med någon typ av spam;
  • Eventuella skript som potentiellt kan försämra och/eller störa serverns funktion.

(3) Följande gäller för dedikerade servrar, virtuella dedikerade servrar och VPS: Om inte annat avtalats är följande typer av innehåll uttryckligen förbjudna:

  • Spamning av e-post eller webbsidor som är associerade med någon typ av spam;
  • IRCd, tjänsten för Internet Relay Chat;
  • alla skript och program som potentiellt kan försämra och/eller störa funktionen hos andra tjänster som finns inom leverantörens nätverk eller på internet;
  • alla skript och program som potentiellt i stor utsträckning kan slita och/eller riva leverantörens hårdvara eller bandbredd.

Om kunden bryter mot en bestämmelse i punkterna 1, 2 eller 3, har Leverantören rätt att omedelbart införa en blockering av webbutrymmespaketet, respektive servern, tills överträdelsen av punkterna 1, 2 eller 3 har åtgärdats. Detta kommer också att vara möjligt om kundens webbsidor/servrar tydligt försämrar funktionaliteten eller tillgängligheten för andra webbsidor på servern (vid webbutrymmespaket) eller för andra servrar inom Leverantörens nätverk. Kunden kommer att meddelas om påförandet av en sådan spärr.

(5) Leverantören har rätt att omedelbart blockera alla webbutrymmespaket och servrar som används för att driva "TOR"-tjänsten, i den mån Leverantören har blivit medveten om att servern eller paketet används olagligt.

(6) Om en berättigad blockering införs, kommer ansvaret för eventuella brott mot avtalsförpliktelser inte att ligga hos leverantören utan uteslutande hos kunden. Leverantörens anspråk på ersättning kommer alltid att fortsätta att gälla under hela återstoden av avtalsperioden.

Klausul 10: Serveradministration

(1) Leverantören ger kunden fullständiga och exklusiva administrationsrättigheter för servern som görs tillgänglig för kunden. Endast kunden har tillgång till serverns individuella administrationslösenord. Leverantören har ingen tillgång till lösenordet och kan därför inte administrera kundens server. Detta innebär att kunden är ensam och exklusivt ansvarig för att administrera och säkra servern på kundens egen risk och bekostnad. Det åligger kunden att installera den säkerhetsprogramvara som krävs och att hålla sig regelbundet uppdaterad om nyupptäckta säkerhetsluckor och att självständigt täppa till sådana luckor. Installation av underhållsprogram eller annan programvara som Leverantören rekommenderar eller gör tillgänglig fritar inte kunden från denna skyldighet. Kunden är också skyldig att konfigurera de program som används av kunden så att de startar upp automatiskt när hårdvaran eller operativsystemet startas. Punkt 2 punkt 5 gäller på motsvarande sätt.

(2) I den mån det är nödvändigt och rimligt kommer kunden att bistå med konfigurationsändringar, t.ex. genom att återinmata åtkomstdata eller genom enkla anpassningar av kundens system.

Punkt 11: Prestationsåtaganden

(1) Leverantören kommer att säkerställa att den fysiska anslutningen för objektlagringsinfrastrukturen, webbutrymmespaket, dedikerade servrar, virtuell dedikerad server och VPS är tillgänglig med en årlig genomsnittlig takt på 95 %. Detta inkluderar inte perioder då servrarna är otillgängliga online på grund av tekniska skäl eller andra problem som ligger utanför Leverantörens inflytandesfär (force majeure, klandervärt beteende från tredje mans eller kundens sida, etc.), inte heller perioder i som Leverantören utför nödvändigt underhållsarbete efter att ha meddelat detta i god tid.

(2) Servrarna och lagringsinfrastrukturen som finns i Leverantörens datacenter är anslutna till internet via en komplex nätverksinfrastruktur. Datatrafiken kanaliseras genom olika aktiva och passiva nätverkskomponenter (t.ex. routrar, switchar), som var och en endast tillåter en fast maximal datagenomströmningshastighet. Detta innebär att datatrafikkapaciteten för enskilda servrar eller delar av lagringsinfrastrukturen kan vara begränsad vid vissa punkter och kanske inte överensstämmer med den tänkta maximala bandbredden vid switchporten. Om inte annat uttryckligen överenskommits kan Leverantören inte garantera nivån/volymen på den bandbredd som faktiskt kommer att vara tillgänglig för en enskild server eller delar av lagringsinfrastrukturen, utan kommer istället att göra bandbredd tillgänglig i enlighet med datacentrets tekniska prestandakapacitet medan ta vederbörlig hänsyn till de prestationsförpliktelser som är skyldiga andra kunder.

(3) Kunder har möjlighet att använda Leverantörens servrar/VPS för ett stort och obestämbart antal olika applikationer samtidigt som de distribuerar olika mjukvaruprogram för detta ändamål efter eget gottfinnande. Detta ger upphov till många miljoner möjliga konfigurationer för servrarna. Mångfalden av dessa möjligheter gör det omöjligt för leverantören att garantera serverns användbarhet eller kompatibilitet för specifika användningsformer.

Klausul 12: Dataskydd

(1) Leverantören tillhandahåller sina tjänster i enlighet med EU-förordning 2016/679 (allmän dataskyddsförordning), Bundesdatenschutzgesetz (BDSG, tyska federala dataskyddslagen), dataskyddslagarna i de tyska delstaterna samt Telemediengesetz ( TMG, tysk telemedialag).

(2) Leverantören är fri att behandla personuppgifter relaterade till kunden utan något vidare medgivande, i den mån detta krävs för att upprätta och genomföra avtalet eller för faktureringsändamål. För ytterligare information, se leverantörens datasekretesspolicy: https://internetport.com/en/legal/privacy/.

(3) I den mån kunden också önskar behandla personuppgifter i samband med leverantörens tjänster, kommer kunden att förbli den enda "kontrollanten" i den mening som avses i lagen om dataskydd. Leverantören kommer att behandla personuppgifterna som en "behandlare" som agerar för en personuppgiftsansvarig i den mening som avses i artikel 28 i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), i den mån ett avtal om databehandling för en personuppgiftsansvarig ingås. Kunden informeras härmed om att Leverantören i huvudsak inte har något sätt att avgöra om kunden ens behandlar tredje parts personuppgifter eller inte, eller vilka kategorier av personuppgifter om registrerade, om några, som behandlas, eller sättet eller syftet med sådan behandling. Kunden är således skyldig att ge Leverantören den information som krävs angående sådan databehandling. Leverantören kommer att erbjuda kunden möjligheten, via kundportalen, att sluta ett "avtal om databehandling på uppdrag av en personuppgiftsansvarig", om så är lämpligt kompletterat med EU-standardavtalsklausuler, om den valda serverplatsen är i ett tillstånd som inte är medlem av Europeiska unionen. Så länge kunden inte har skickat till Leverantören, via kundportalen, ett "avtal om databehandling på uppdrag av en personuppgiftsansvarig" innehållande nödvändig information, kommer Leverantören att anta att kunden inte behandlar några personuppgifter från tredje part i i samband med leverantörens tjänster. I sådana fall kommer Leverantören inte att vidta några åtgärder på grundval av dataskyddslagstiftningen.

Leverantören informerar härmed uttryckligen kunden om att det, med nuvarande teknologiska tillstånd, är omöjligt att helt garantera dataskydd för dataöverföringar som utförs via öppna nätverk som internet. Kunden informeras härmed om att Leverantören, beroende på beställd värdtjänst, har tekniska medel att när som helst inspektera de uppgifter som kunden har lagrat på servern, i den mån kunden inte använder ett säkert datakrypteringssystem. Andra användare av internet kan också under vissa omständigheter kunna kringgå nätverkssäkerheten på ett obehörigt sätt och kontrollera meddelandetrafiken, i den mån kunden inte överför data på ett säkert krypterat sätt.

Punkt 13: Ansvar, ansvarsbegränsning, force majeure

(1) Leverantören kommer att vara ansvarig i enlighet med tillämpliga lagstadgade bestämmelser för alla skador som orsakats av uppsåtligt eller grovt vårdslöst beteende från Leverantörens eller dess ställföreträdares sida.

(2) I fall av enkel vårdslöshet kommer Leverantören att vara ansvarig för följande:

(a) Skada på liv, lem eller hälsa; och

(b) Skada till följd av ett brott mot en väsentlig avtalsförpliktelse, men endast till ett belopp som är begränsat till den skada som var förutsebar och typisk för den aktuella typen av kontrakt. Kardinalavtalsförpliktelser är sådana vars fullgörande är oumbärligt för att ett avtal ska kunna fullgöras och som normalt kan förväntas i god tro av kunden.

(3) De ansvarsbegränsningar som anges i punkt 2 ovan kommer inte att gälla i den mån Leverantören bedrägligt har dolt en defekt eller har åtagit sig en garanti för anspråk enligt Produkthaftungsgesetz (ProdHaftG, Product Liability Act) eller för brott mot det allmänna dataskyddet Förordning (GDPR, artikel 82).

(4) Om Leverantören hindras från att tillhandahålla sina avtalstjänster på grund av force majeure (dvs. händelser som ligger utanför någon av parternas kontroll, såsom krig, uppror, (terroristattacker, epidemier, naturkatastrofer eller strejker), Leverantören kommer att befrias från sina tjänsteförpliktelser under den tid som force majeure varar och kunden kommer att befrias från skyldigheten att motprestera. Avtalsperioden kommer att förlängas med den avbrottsperiod som orsakats av force majeure. Om force majeure förväntas pågå längre än tre månader, kan endera parten säga upp avtalet.

Klausul 14: Befrielse från ansvar

För förhållandet med Leverantören åtar sig kunden att befria Leverantören från ansvar för eventuella anspråk från tredje part till följd av olagliga handlingar från kundens sida eller på grund av väsentliga fel i den information som kunden tillhandahållit. Detta gäller särskilt brott mot upphovsrättslagar, dataskyddslagar och konkurrenslagar samt brott mot skyldigheterna som anges i paragraferna 6, 7 och 8 i dessa allmänna avtal. Leverantören har ingen skyldighet att granska kundens webbplatser för eventuella brott mot lagen.

 

Punkt 15: Slutbestämmelser

(1) Alla deklarationer från Leverantörens sida kan vidarebefordras till kunden elektroniskt. Detta gäller även kontoutdrag som är relevanta för avtalsförhållandet.

(2) Kunden får inte kvitta sina egna anspråk mot Leverantören såvida dessa inte har erkänts eller slutgiltigt och slutgiltigt bekräftats av en domstol.

(3) Leverantören har rätt att ange kunden som referenskund och att lista kunden som sådan, varvid detta inte medför någon skyldighet att betala ersättning till kunden.

Om en eller flera bestämmelser i dessa allmänna avtal skulle vara eller bli ineffektiva eller omöjliga att verkställa, kommer detta inte att påverka verkställbarheten av de återstående bestämmelserna. Parterna kommer i så fall överens om en ändring som motsvarar det syfte som faktiskt var avsett, även i ekonomiskt hänseende. Detsamma gäller i händelse av att de nuvarande allmänna avtalen har varit tysta i en given fråga.

(5) Europeiska kommissionen erbjuder en plattform för tvistlösning utanför domstol (ODR-plattform), som är tillgänglig under https://www.ec.europa.eu/consumers/odr. Vi är varken skyldiga eller villiga att delta i tvistlösningsförfarandet.

Klausul 16 Licensvillkor för Microsoft-produkter

(1) I den mån kunden har valt en mjukvaruprodukt från Microsoft-företaget (t.ex. Windows-servrar, SQL-servrar etc.) för installation på kundens server, gäller bestämmelserna i de så kallade "Microsoft Service Provider Use Rights" (SPUR) såväl som de så kallade "Licensvillkoren för slutanvändare" (EULT) – som gäller för leverantören som en del av Microsofts "Service Provider License Agreement" – kommer att ha kompletterande tillämplighet i den mån kunden kan påverka sin ansökan, respektive kan bryta mot dem genom att använda programvaran. Kunden samtycker till att följa motsvarande bestämmelser och ansvarar för att de tillämpas korrekt. Dessa bestämmelser kan begränsa eller förhindra servicebarheten på Leverantörens servrar av Microsoft-produktlicenser som kunden har erhållit någon annanstans.

(2) Om en mjukvaruprodukt från Microsoft-företaget beställs av kunden, kommer Leverantören att göra en motsvarande licens tillgänglig på grundval av ett Service Provider Licensavtal för att tillåta kunden att använda produkten på månadsbasis. Detta kommer att begränsa tillståndet att använda den installerade produkten, t.ex. ett levererat operativsystem, i vissa aspekter. I synnerhet kommer det att förbjuda användningen av Microsoft-produkter för vilka ytterligare eller andra licenser krävs enligt SPUR eller EULT. Kunden förbinder sig att självständigt följa dessa begränsningar och tar ansvar gentemot både Leverantören och Microsoft för all felaktig användning.